Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU PRACANIEMCY.COM DLA PRACODAWCÓW

§ DEFINICJE

Usługodawca – Personel Expert Sp. z o.o. , ul. Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice, NIP: 6312646287, REGON: 242979634, KRS: 0000425967

Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Personel Expert Sp. z o.o., w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.pracaniemcy.com

Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Klienta i na jego rzecz lub na rzecz Klienta, ale w imieniu własnym.

Rejestracja – założenie przez Klienta Konta Pracodawcy po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Klienta w momencie rejestracji w Serwisie. Jego wypełnienie i akceptacja Regulaminu są niezbędne do utworzenia Konta Pracodawcy.

Konto Pracodawcy, Konto Klienta – konto Klienta dostępne na stronie internetowej www.pracaniemcy.com służące między innymi do publikowania ofert pracy, zarządzania ofertami pracy

Utworzenie przez Usługodawcę Konta Pracodawcy dla Klienta, jak również późniejsze korzystanie z niego przez Klienta jest bezpłatne.

Panel Pracodawcy, Panel Zarządzania – system do zarządzania Kontem Pracodawcy dostępny po zalogowaniu się na Konto Pracodawcy.

Oferty pracy – opublikowane w Serwisie przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Serwisu oferty pracy, mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne stanowisko, zawierające m.in. opis stanowiska, wymagania stawiane kandydatowi, oferowane korzyści oraz dane kontaktowe.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin.

Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą rejestracji w Serwisie.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Klient. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera Polityka plików cookies.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Klienta, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną.

1.2. Usługodawca w swoim Serwisie nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

1.3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

1.4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY I ZAŁOŻENIE KONTA PRACODAWCY

2.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Klienta z chwilą prawidłowego utworzenia Konta Pracodawcy w Serwisie Usługodawcy.

2.2. Aby utworzyć Konto Pracodawcy w Serwisie, Klient jest zobowiązany do

a) prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego (w tym uzupełnienia wszystkich

wymaganych pól) oraz podania prawdziwych danych firmy,

b) akceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w Formularzu rejestracyjnym

c)aktywowania Konta poprzez akceptację zgłoszenia rejestracyjnego przez administratora

2.3. Klient korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:

a) podane przez niego dane firmy oraz adres elektroniczny w Formularzu rejestracyjnym są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu

reprezentowanej firmy,

c) akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.

2.4. Usługodawca,po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla niego w Serwisie unikalne Konto Pracodawcy, o nazwie będącej podaną przez Klienta nazwą użytkownika. Aby Klient mógł korzystać z Konta musi przejść proces weryfikacji danych zawartych w Formularzu. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Klient otrzyma powiadomienie na podany przy rejestracji adres e-maili będzie mógł korzystać z Serwisu.

2.5. Usługodawca może negatywnie zweryfikować dane Klienta zawarte w Formularzu rejestracji i zablokować lub usunąć Konto Pracodawcy, jeżeli:

a) dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem;

b)dane podane podczas rejestracji sugerują, że Klient podszywa się pod inną firmę;

c) jego nazwa jest już używana w Serwisie Usługodawcy. Nie jest możliwe utworzenie drugiego Konta z użyciem tego samego adresu e-mail. Konta posiadające tą samą nazwę i będące Kontami tej samej firmy mogą zostać przez Usługodawcę scalone;

d) Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane podane przez Klienta są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich;

e) Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Klientowi.

2.6. Klient akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu. Klient zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie.

2.7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Pracodawcy, stanowi konieczną formę identyfikacji Klienta wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

2.8. Klient uzyskuje dostęp do Konta Pracodawcy za pomocą swojego podanego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta Pracodawcy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

2.9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§ 3.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient są następujące:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

3.2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet oraz działającą przeglądarką stron www.

3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wg następujących terminów:

a) Umożliwienie korzystania z Konta Pracodawcy – w ciągu 72h od momentu rejestracji, po przejściu pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Formularzu rejestracji

c) Dodanie bezpłatnej Oferty pracy – po pozytywnej weryfikacji danych Klienta przesłanych poprzez formularz. Weryfikacja może trwać do 72 h.

3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany bezpłatnych Usług na odpłatne. W przypadku zmiany charakteru Usługi z nieodpłatnej na płatną, Usługodawca powiadomi uprzednio o tym fakcie Klienta drogą mailową i/lub w Panelu Pracodawcy. Klient nie jest zobowiązany do dalszego korzystania z Usług, których charakter zmienił się z bezpłatnych na płatne.

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o nowych Usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

3.7. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

4.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy;

b) wysyłania na Adres elektroniczny Klienta komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;

c) weryfikacji poprawności danych rejestrowych Klienta podanych w trakcie zakładania Konta Pracodawcy. W przypadku podania danych rejestrowych niezgodnych ze stanem faktycznym, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Pracodawcy bez powiadomienia Klienta;

d) uprzedniej i następczej kontroli treści i kategorii Ofert pracy zamieszczanych w Serwisie przez Klienta;

e) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu;

f) korekty treści i kategorii zamieszczonej Oferty pracy, po stwierdzeniu nieprawidłowości lub wezwania Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii Oferty pracy. W przypadku ogłoszenia naruszającego Regulamin, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie ogłoszenie.

g) usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Klienta za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;

h) blokady lub usunięcia Konta Klienta w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, interesów Usługodawcy lub z innych ważnych przyczyn;

i) zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Klienta oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Klientowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

5.1.Klient zarządza Usługami za pośrednictwem Konta Pracodawcy.

5.2. Klient ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać bezpłatnie Oferty pracy, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

5.3. Klient może publikować ogłoszenia na swoją rzecz i w imieniu podmiotów z nim powiązanych. Opublikowana Oferta pracy może dotyczyć tylko jednego stanowiska.

5.4. Klient uprawniony jest do nanoszenia poprawek w treści opublikowanej już Oferty pracy za pośrednictwem Konta Pracodawcy, za wyjątkiem zmiany nazwy Klienta, nazwy stanowiska oraz miejsca pracy. Błędy w treści Oferty pracy, znajdujące się w polach nieedytowalnych dla Klienta należy zgłosić na adres mailowy info@pracaniemcy.com

5.5. Dodając Ofertę pracy w Serwisie Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymaganych pól w formularzu, a w szczególności:

a) wybrania stanowiska oraz branży pracy z listy;

b) podania tytułu Oferty, który powinien wprost odnosić się do rodzaju pracy i stanowiska, na jakie poszukiwane są osoby. Zabronione jest publikowanie w treści tytułu ofert znaków specjalnych lub określeń mających na celu wypromowanie Oferty spośród innych, które nie dają informacji na temat zawodu, w jakim praca jest oferowana;

c) podania informacji, czy wymagana jest na danym stanowisku znajomość języków obcych, posiadanie doświadczenia i prawa jazdy;

d) opisania pracy oraz wymagań na danym stanowisku;

e) podania wynagrodzenia, waluty oraz sposobu jego wypłacania;

f) wybrania z listy rodzaju pracy oraz formy zatrudnienia;

g) podania informacji, czy w oferowanym zatrudnieniu zapewnione jest zakwaterowanie, wyżywienie i transport;

h) podania lokalizacji miejsca pracy;

i) podania informacji, czy dopuszczalne jest aplikowanie bez załączania pliku CV.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do poprawienia błędnie skategoryzowanej Oferty pracy lub przerwania jej publikacji.

5.6. Klient zachęcany jest do zamieszczania jak największej ilości informacji związanych z daną Ofertą pracy, które mogą być przydatne w wyszukaniu przez Kandydata danej Oferty i podjęciu decyzji o aplikowaniu na nią.

5.7. Zabronione jest publikowanie w treści Oferty pracy zapisów dotyczących innego niż przez formularz aplikacyjny portalu sposobu aplikacji na ofertę (jak np. treści zachęcających do aplikowania na firmowy e-mail lub poprzez linki prowadzące do formularzy aplikacyjnych Klienta, adresów e-mail Klienta, zachęcanie do wysyłania smsów, zamieszczanie firmowego nr telefonu i zachęcanie do kontaktu w celu aplikacji poprzez ten numer). Otrzymywanie aplikacji kandydata na własny formularz aplikacyjny Klienta jest możliwe po wykupieniu odpowiedniej usługi.

5.8. Klient korzystając z Usług nie może:

a) umieszczać w Serwisie innych ofert niż Oferty pracy (np. o charakterze reklamowy i komercyjnym lub ogłoszeń dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa, szkoleń i kursów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Klienta lub podobnych nie związanych z poszukiwaniem pracownika);

b) umieszczać w Serwisie powtarzających się Ofert pracy (ten sam Klient, ta sama nazwa stanowiska, ten sam tytuł Oferty, to samo miejsce pracy, ta sama treść itp.) lub bardzo do siebie podobnych zwłaszcza w krótkim odstępie czasu. Oferty pracy wprowadzone ponownie będą usuwane z Serwisu. Ogłoszenia zamieszczane na stronie będą domyślnie wyświetlane przez 1 miesiąc od daty opublikowania.

c) umieszczać w Serwisie Ofert pracy, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska (np. „praca od zaraz”, „super okazja” i podobnych albo zawierających znaki specjalne mające na celu wypromowanie Oferty spośród innych)

d) umieszczać Ofert dyskryminujących Kandydatów pod jakimkolwiek względem.

e) zamieszczać w Serwisie Ofert pracy, które:

– są niezgodne z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy,

– wymagają od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym ofert pracy, które zawierają w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx),

– są związane z nocnym przemysłem rozrywkowym lub przemysłem rozrywki dla dorosłych,

– wzbudzają podejrzenie oszustwa,

– naruszają prawo Rzeczpospolitej Polskiej i Wspólnoty Europejskiej,

– pochodzą od firmy, która nie podała swoich danych adresowych,

– podejmować jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz utrudnić korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych użytkowników;

g) wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5.9. W razie niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Oferty oraz blokady Konta bez powiadomienia Klienta.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Klienta i uniemożliwił Klientowi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za powstałą szkodę.

6.2. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Pracodawcy naruszającego Regulamin.

6.3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b) za treści Ofert pracy zamieszczanych przez Klienta w Serwisie ani ochronę nazw własnych Klientów zamieszczanych w Ofertach pracy publikowanych w Serwisie;

c) utratę przez Klienta danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);

d)szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.);

e) szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Serwisu;

f) podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich przy tworzeniu Konta;

g) nieprzestrzeganie przez Klienta warunków Regulaminu.

6.4. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść Ofert pracy, w tym posiadanie prawa do posługiwania się nazwą własną Klienta umieszczoną w Ofercie pracy.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Każdy Klient ma prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę.

7.2. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez pracaniemcy.com są określone polityce prywatności.

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY

8.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

8.2. Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez usunięcie Konta Pracodawcy. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres info@pracaniemcy.com z prośbą o likwidację Konta. Konto zostanie usunięte do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

8.3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Pracodawcy, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

a) jeśli nazwa użyta do założenia Konta Pracodawcy jest już używana w Serwisie;

b) naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu;

c) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

d) umieszczania przez Klienta treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

e) wykorzystywania przez Klienta Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem;

f) usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta;

g) powzięcia przez Usługodawcę informacji, iż Klient prowadzi działalność sprzeczną z przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi zatrudniania pracowników.

8.4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Klienta (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 3 dni od usunięcia Konta Pracodawcy.

Pracodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy z tytułu rozwiązania umowy i usunięcia Konta Pracodawcy.

8.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Pracodawcy wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 9. Polityka prywatności

9.1 Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) firma Personel Expert Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 52A , 44-100 Gliwice zwany dalej administratorem, informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

9.2 Administrator zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do administratora pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.

9.3 Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9.4 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

9.5 Z powyższych uprawnień użytkownik może skorzystać kontaktując się bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej na podany adres email administratora.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo

10.2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.

10.3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Klienta publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10.4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmieniony Regulamin.

10.5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

10.6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby German Logistic Sp. z o.o.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10.8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu